Warunki organizacji przyjęcia weselnego w Zajeździe „Rojanka” z siedzibą w Żorach ul. Wodzisławska 229 reprezentowanego przez właściciela Tadeusza Konsek zwanego dalej „Wykonawcą”

 

Warunki organizacyjne

        Liczba Gości zostanie określona przez Zleceniodawcę przy dokonywaniu rezerwacji Sali. Ostateczna liczba Gości zostanie podana przez Zleceniodawcę maksymalnie do 5 dni przed terminem przyjęcia i stanowić będzie podstawę określenia wartości i rozliczenia Umowy.

        Wykonawca dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do ustalonego menu najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem przyjęcia weselnego. Zmiany te nie mogą wykraczać poza zaproponowane ilości dań w ofercie do wyboru, nie mogą też wpływać na cenę menu od osoby, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na takie zmiany. W przypadku braku informacji o zmianie menu w wymaganym terminie, obowiązywać będzie menu określone w ofercie.

        Jedzenie pozostaje do dyspozycji Zleceniodawcy i należy je zabrać nie później niż bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia weselnego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie zabranej przez Zleceniodawcę żywności. Posiłki pakowane są w jednorazowe opakowania Wykonawcy, za które nie pobiera on dodatkowych opłat. Maksymalnie pakujemy na 2 częsci. Opakowania na paczki dla gości, robione w trakcie przyjęcia będą dodatkowo płatne 1,5 zł/szt.

        Szczegóły organizacyjne, dotyczące godziny rozpoczęcia przyjęcia, kolorystyki, ustawienia stołów, menu oraz wszelkie dodatkowe atrakcje, zaplanowane i zamawiane przez Zleceniodawcę                  i realizowane na terenie sali podczas przyjęcia weselnego muszą zostać uzgodnione z Wykonawcą, nie później niż 5 dni przed terminem przyjęcia. Na Sali obowiązuje zakaz używania wytwornicy dymu (nie dotyczy wytwornic nowej generacji) urządzeń do puszczania baniek. Na terenie lokalu obowiązuje zakaz palenia papierosów.

        W cenie przyjęcia weselnego Wykonawca zapewni standardową dekorację sali weselnej, tj. białe obrusy, serwetki materiałowe, dekoracje kwiatowe na stołach, materiały dekoracyjne na stołach, pokrowce na krzesła, kokardy na krzesła. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że stałe elementy dekoracji nie mogą być demontowane.

        Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas przyjęcia weselnego, spowodowane przez jego uczestników. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie zniszczenia spowodowane przez Gości, jak również stwierdzone braki w wyposażeniu sali, toalet lub innych pomieszczeń, dostępnych dla Gości. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód i zniszczeń, wynikłych w trakcie trwania przyjęcia powstałych z przyczyn leżących po stronie Gości weselnych.

        Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stołach i w ich obrębie            ( marynarki, torby itp.).

         Parking jest niestrzeżony. Obiekt jest monitorowany całodobowo. Nie odpowiadamy za stłuczki oraz kradzieże.

        Nowożeńcy mają do wyboru jeden z prezentów od Wykonawcy: chata wiejska wraz z wyposażeniem, wina musujące na toast, wina obiadowe, pokój dla Nowożeńców.

        Wykonawca dopuszcza możliwość serwowania podczas przyjęcia wyrobów cukierniczych, zakupionych przez Zleceniodawcę poza restauracją Wykonawcy, jedynie za zgodą Wykonawcy. Informację w tym przedmiocie Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy najpóźniej w terminie do 7 dni przed terminem przyjęcia weselnego. W przypadku skorzystania z możliwości zakupu wyrobów cukierniczych poza restauracją Wykonawcy, Zleceniodawca obowiązany będzie dostarczyć Wykonawcy dowód zakupu w/w towarów oraz pisemne oświadczenie, że odpowiada, za jakość tych produktów oraz skutki ich wprowadzenia na przyjęcie, oraz że zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności w tym zakresie. Dowody zakupu wyrobów cukierniczych oraz oświadczenie o odpowiedzialności Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy najpóźniej na 1 dzień przed dniem przyjęcia weselnego. Nie przedłożenie oświadczenia o odpowiedzialności oraz dowodów zakupu w ww. określonym terminie, wyłącza możliwość wykorzystania tych produktów podczas przyjęcia Zleceniodawcy.

        Wyroby cukiernicze, których nie obejmuje menu, zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę lub osoby przez niego upoważnione w dniu planowanego przyjęcia.

        Alkohole zostaną dostarczone najpóźniej na 1 dni przed planowanym przyjęciem. Wykonawca zapewni warunki niezbędne do ich oraz możliwość swobodnego dysponowania nimi w czasie przyjęcia przez Zamawiającego. Wyłącznym dysponentem alkoholu jest Zamawiający. W przypadku gdyby Wykonawca miał dysponować alkoholem Zamawiający pokrywa koszty zatrudnienia dodatkowego kelnera do obsługi.

        Istnieje możliwość zakupu przez Wykonawcę alkohol dla Zamawiającego po cenach hurtowych, lecz bez możliwości zwrotu w przypadku nie wykorzystania na przyjęciu weselnym.

        Korzystanie z całości sali weselnej następuje po przekroczeniu liczby gości 58 osób. Poniżej tej liczby przyjęcie weselne odbywa się na jednej( większej) części lokalu.

         

Warunki płatności

 

        Zamawiający dokonując rezerwacji Sali weselnej dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości               500 PLN brutto. Wpłacone kwoty zadatków określone wyżej zostają wliczone przez Wykonawcę w poczet kosztów realizacji przyjęcia, a w przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z którejś z w/w zamówionych usług/przyjęcia weselnego nie podlegają zwrotowi.

  •    Za rezygnację z przyjęcia weselnego bez powiadomienia Wykonawcy oraz w czasie, w którym Wykonawca nie ma możliwości dokonania innej rezerwacji na ten termin skutkować będzie karami umownymi co zostanie szczegółowo opisane w umowie zawieranej w dniu wpłacenia zaliczki.

        Wpłacone zaliczki i zadatki zostaną zaliczone na poczet końcowego rozliczenia za organizację przyjęcia.

        Na minimum 7 dni przed przyjęciem weselnym Zamawiający dokonuje wpłaty 50% wartości umowy, przez co rozumie się pomnożenie liczby gości przez kwotę przewidzianą za menu za jedną osobę

        Pozostałe należności za menu oraz wszystkie uzgodnione przez Strony dodatkowe opłaty wynikające z umowy zostaną uregulowane w terminie do 2 dni po zakończeniu przyjęcia weselnego gotówką

        W przypadku zmiany stawek podatkowych, wzrostu cen rynkowych na poszczególne grupy produktów mających wpływ na koszt świadczonych usług Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyżki cen menu max. 8% w skali roku o czym powiadamia Zainteresowanych i Zamawiających na stronie internetowej w zakładce MENU WESELNE

        Wykonawca umożliwia rezerwację miejsc noclegowych dla weselników po promocyjnej cenie w terminach poprzedzających i następujących po dniu organizacji przyjęcia weselnego. Rezerwacji noclegów dla gości na życzenie Zamawiającego należy dokonywać miesiąc przed planowanym terminem imprezy weselnej. Cena dla gości weselnych – 45 PLN od osoby niezależnie od wieku. Istnieje możliwość oddania pokoju do dyspozycji gości weselnych bez noclegu cena 50 PLN +15 PLN za każdą zuzyta pościel

         Śniadanie dla gości hotelowych najpóźniej do godz. 10:30. Koszt od osoby 15 PLN na osobę .

        Dla dzieci, uczestniczących w przyjęciu weselnym stosuje się poniższe stawki:

a) dzieci w wieku do 3 lat – bez opłat (dziecko chodzące ma miejsce przy stole)

b) dzieci w wieku od 4 do 6 lat – 50% uzgodnionej stawki na osobę, Wykonawca zapewni miejsce przy stole i nakrycie

c) dzieci od 7 lat – 100% uzgodnionej stawki na osobę, Wykonawca zapewni miejsce przy stole i nakrycie.

         Odpłatność za członków zespołu muzycznego, DJ’a, fotografa, kamerzystę ustala się w wysokości 100% ceny ustalonego menu. Osoby te wliczone są do osób podanych

        Istnieje możliwość zorganizowania obiadu i serwisu kawowego na drugi dzień po weselu. Obowiązująca cena jak za wesele jednodniowe plus dopłata za obiad 47 PLN/os. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania niektórych produktów z dnia poprzedniego. Ograniczenie czasowe wynosi 4 godziny.

        Napoje gazowane od Wykonawcy rozliczane są według zużycia. Napoje poj. 0,25L pepsi, mirinda, 7-up, pepsi, poj.0,33L Tymbark, woda gazowana i niegazowana cena za 1L wynosi  13 PLN brutto. Istnieje możliwość zakupu lub odkupienia napoi w/w we własnym zakresie po uzgodnieniu z Wykonawcą po cenach hurtowych.

  • Wpłacając zadatek Zamawiający akceptuje w/w warunki.

 

Zapoznałem się i akceptuję w/w warunki:

Data zapoznania……………………………………..

Podpis Zlecającego…………………………………

 

Kontakt telefoniczny

32 43 58 123

Zajazd ROJANKA
ul. Wodzisławska 229
44-240 Żory-Rój

Napisz do nas

poczta@rojanka.pl

© 2012-2021 Zajazd Rojanka. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności